Thats Me Live our Life

Sascha (42) 

남성 / 싱글 / 회원번호: 10874490
Hannover, Lower Saxony, 독일
원하는 상대: 여성 22 - 45
원하는 관계: 펜팔, 친구, 로맨스 / 데이트, Long Term Relationship

요약정보
학력: 고등학교
자녀 유무: 없음
음주여부: 때때로 음주함
흡연여부: 가끔씩
종교: 종교없음
직업: IT / 정보통신

Lebe dein Leben heute, denn du weist nie was morgen passiert. Live your life today, because you never know what tomorrow will happen. Buhayin mo ang iyong buhay ngayon, dahil hindi mo alam kung anong bukas ang mangyayari. Lieb, Nett, Humor, hilfsbereit Dear nice humor helpful Mahal na magandang...자세히 >>

Lebe dein Leben heute, denn du weist nie was morgen passiert. Live your life today, because you never know what tomorrow will happen. Buhayin mo ang iyong buhay ngayon, dahil hindi mo alam kung anong bukas ang mangyayari. Lieb, Nett, Humor, hilfsbereit Dear nice humor helpful Mahal na magandang katatawanan helpful

<< 접기

Sascha 회원

원하는 상대는

기본정보  [ 대답없는 질문은 비공개 ] 
성별: 남성 여성
나이: 42 22 - 45
거주지: Hannover, Lower Saxony, 독일 상관없음
이주여부: 확실하지 않음 상관없음
외향조건 
머리 색: 연한 갈색 상관없음
헤어길이: 짧은 길이 상관없음
헤어스타일: 직모형 상관없음
눈동자 색: 푸른색 상관없음
안경착용 여부: 착용안함 상관없음
신장: 6'3" (190 cm) 상관없음
체중: 81 kg (178 lb) 상관없음
체격: 슬림형 상관없음
인종: 기타 상관없음
수염형태: 면도함 해당없음
매력 포인트: 운좋으면 보여줄 수도 있음 상관없음
악세사리: 없음 상관없음
외모: 보통 매력적, 보통
생활방식 
음주여부: 때때로 음주함 상관없음
흡연여부: 가끔씩 상관없음
결혼여부: 싱글 상관없음
자녀 유무: 없음 상관없음
자녀 수: 해당없음 상관없음
자녀나이 (맏이): 해당없음 상관없음
자녀나이 (막내): 해당없음 상관없음
자녀계획 모르겠음 상관없음
애완동물 유무: 상관없음
직업: IT / 정보통신 상관없음
고용상태: 풀타임 상관없음
연봉: €30.001 - €60.000 EUR 상관없음
주택형태: 아파트 상관없음
거주가족: 혼자 거주 상관없음
배경사항 
국적: 독일 상관없음
학력: 고등학교 상관없음
구사가능 언어: 영어,독일어,태국어 상관없음
영어 실력: 잘함 상관없음
종교: 종교없음 상관없음
신앙심: 약간 종교적 상관없음
별자리: 황소자리 상관없음
취미 혹은 관심분야
여가활동: 해변가 / 공원, 컴퓨터 / 인터넷, 요리 / 음식 / 와인, 외식, 음악(방청), 영화감상 / 시네마, 사진, 쇼핑, 여행, 글쓰기
음식: 기타, 프랑스식, 독일식, 그리스식, 이태리식, 중국식 / 딤썸, 일본 / Sushi, 태국식, 베트남식
음악: 기타, 댄스 / 테크노, 팝, 록
스포츠: 기타, 싸이클링, 스쿠버다이빙 / 스노클링, 축구, 수영

Lieb, Nett, Humor, hilfsbereit Dear nice humor helpful Mahal na magandang katatawanan helpful

큐피드미디어의 로고 와 FilipinoCupid.com는 Ecom Holdings Pty Ltd에 공식 등록된 상표입니다. 큐피드미디어의 사전 허락 없이는 사용하실 수 없습니다.